Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Xẻo Mát:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 5 nhịp x 24,54m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=24,54m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Cầu Rạch Sậy:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 12,5m + 18,6m + 12,5m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=12,5m & 18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Cầu Hai Sang:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 18,6m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

Cầu Cả Môn:

  • Vị trí: Cầu Cả Môn nằm trên đường tỉnh ĐT 856, thuộc Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Qui mô đường:
    • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk=40 km/h.
    • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN.
    • Tường chắn BTCT trên nền cọc ly tâm Ø400.
  • Qui mô cầu:

Page 10 of 13