Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Tháng 09 năm 2017, TVEn đã hoàn thành kiểm định cầu Sắt Quay, thuộc Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp:

1. Qui mô:

 • Loại công trình: cầu giao thông đường bộ
 • Cấp công trình: cấp III
 • Khổ cầu: 4,2m + 2 bên x 0,87m = 6,02m
 • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 42,372m (14 panô x 3,048m)
 • Cấp tải thiết kế: xe 5 tf (22 TCN 18-79)
 • Loại kết cấu: cầu thép Mabey, mố cầu BTCT, trụ cầu trên nền cọc thép Ø600mm

2. Kết quả kiểm định:

 • Xe thân liền: 5 tf
 • Xe sơ mi rơ moóc: 6 tf
 • Xe rơ moóc: 6 tf

Đầu năm 2017, TVEn đã hoàn thành việc thử tải 3 cầu GTNT (giao thông nông thôn) 3 cầu trên tuyến đường huyện ĐH.69, thuộc huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: cầu Đồn Điền, cầu Cái He và cầu Rau Cần với kết quả như sau:

1. Qui mô:

 • Loại công trình: cầu giao thông đường bộ
 • Cấp công trình: cấp IV
 • Khổ cầu: 3,6m + 2 lề x 0,2m = 4m
 • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12m
 • Cấp tải thiết kế: H8
 • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 35x35cm

2. Kết quả kiểm định:

 • Cầu Đồn Điền: 7 tf (xe thân liền), 11 tf (xe sơ mi rơ moóc), 14 tf (xe rơ moóc)
 • Cầu Rau Cần: 7 tf (xe thân liền), 11 tf (xe sơ mi rơ moóc), 14 tf (xe rơ moóc)
 • Cầu Cái He: 5 tf (xe thân liền), 8 tf (xe sơ mi rơ moóc), 10 tf (xe rơ moóc)

 

Cuối năm 2016, TVEn đã tiến hành kiểm định thử tải cầu Sở Thượng (cầu Thường Lạc), TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 • Sơ đồ cầu: 5 nhịp x 15m + 3 nhịp x 33m + 5 nhịp x 15m. Kết cấu nhịp BTCT DƯL, mố trụ BTCT trên nền cọc 30x30cm, 45x45cm (tùy vị trí mố.trụ)
 • Khổ cầu: 6m + 2 lề x 0.3m = 6.6m
 • Tải trọng thiết kế: H10 theo tiêu chuẩn 22 TCN 18-79
 • Đánh giá cấp tải khai thác sau kiểm định theo QCVN 41:2016/BGTVT :
  • Xe thân liền: 18 tấn
  • Xe sơ mi rơ moóc: 26 tấn
  • Xe kéo rơ moóc: 29 tấn

Tháng 12 năm 2017, TVEn đã hoàn thành kiểm định cầu Đất Sét, tỉnh Đồng Tháp:

1. Qui mô:

 • Loại công trình: cầu giao thông đường bộ
 • Cấp công trình: cấp IV
 • Khổ cầu: 9,7m + 2 bên x 0,4m = 10,5m
 • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12,5m
 • Cấp tải thiết kế: H30 (22 TCN 18-79)
 • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố và trụ cầu BTCT, cọc BTCT 35x35cm

2. Kết quả kiểm định:

 • Không giới hạn tải trọng cầu

Cuối năm 2016: kiểm định thử tải cầu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

 • Sơ đồ cầu: 5 nhịp x 24,54. Kết cấu nhịp BTCT DƯL, mố trụ BTCT trên nền cọc 35x35cm
 • Khổ cầu: 7m + 2 lề x 1m = 9,0 m
 • Tải trọng thiết kế: H18 theo tiêu chuẩn 22 TCN 18-79
 • Đánh giá cấp tải khai thác sau kiểm định theo QCVN 41:2016/BGTVT :
  • Xe thân liền: 29 tấn
  • Xe sơ mi rơ moóc: 37 tấn
  • Xe kéo rơ moóc: 42 tấn