Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

- Địa điểm: nằm trên đường tỉnh ĐT 849, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Loại công trình: công trình giao thông.

- Cấp công trình: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h, cầu cấp III.

- Cấp tải trọng cầu: HL93, tiêu chuẩn 22TCN 272-05

- Cấp tải trọng đường: tải trọng trục đơn tính toán tiêu chuẩn 10 Tấn

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 lề bộ hành đồng mức x 1m + 2 gờ lan can x 0,5m = 10,0m

- Sơ đồ nhịp: 7 nhịp x 38,3m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước dầm super-T, L=38,3m liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 175mm.

- Móng mố trụ BTCT: cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø600mm

- Trụ phòng va: có 4 trụ phòng va, mỗi trụ gồm 3 cọc thép ống nhồi bê tông Ø610mm

- Hoàn thành thiết kế: ngày 19/06/2018 (theo quyết định phê duyệt)

- Hoàn thành xây dựng: 12/2019